متالوژی و موادمعدنی

منظم کردن بر اساس:  

شرکت پتاس ایران

شرکت
- متالوژی و موادمعدنی

کلرور پتاسیم-با عیار ۶۰% K2O بیشوفیت-با عیار ۹۵% کلرور منیزیم MgCI2 سولفات پتاسیم-با عیار ۵۱% K2O نمک طعام

جزئیات بیشتر